صورتجلسه دومین نشست شورای فنی استان آذربایجان شرقی به تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹