صورتجلسه تاریخ ۹۷/۰۸/۰۲ شورای فنی استان

صورتجلسه تاریخ 97/08/02 شورای فنی استان (فایل pdf)