دوره آموزشی فنّی و تخصصی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد ناتوان جسمی و حرکتی