دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه‌ها

دستورالعمل طراحي، اجرا و نگهداري روسازي بتني راه‌ها- ضابطه 731 (اصلاحي 961226)

از تاريخ 970101 اين ضابطه جايگزين نشريه شماره 354 با عنوان “راهنماي طراحي و اجراي بتن غلتكي در روسازي راههاي كشور” شده است. در تاريخ 970210 اصلاحات مورخ 961226 ابلاغ شده است.

فایل PDF