حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۲(به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)

توسط تیر ۴, ۱۴۰۲بخشنامه‌ها
Hide Related Posts