تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن و بانک اقتصاد نوین بمنظور استفاده از تسهیلات و همچنین ضمانت نامه

توسط آذر ۱۱, ۱۳۹۷ویژه اعضاء