تصویب نامه شماره ۱۵۵۶۹۴/ت ۵۶۲۵۷ هـ مورخه ۹۷/۱۱/۲۳ هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متاقضی از شرکت های دولتی زیربط

توسط اسفند ۵, ۱۳۹۷مکاتبات
Hide Related Posts