تشکیل کمیسیون نظام فنی و اجرائی

تشکیل کمیسیون نظام فنی و اجرائی