تخفیف ۳۰ درصدی در کارمزد صدور ضمانت نامه و امکان اخذ سپرده نقدی ضمانت نامه به صورت ۵درصد وجه نقد و ۵ درصد سایر سپرده ها در زمان صدور ضمانت نامه و اخذ یک فقره چک

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts