برگزاری دوره آموزش با عنوان نحوه پایش ایمنی و کنترل سلامت سازه ای ساختمان های موجود و در دست اجرا با مرور رخداد و حادثه‌ی اخیر برج متروپل آبادان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آ.ش در تاریخ های ۹،۱۱ و ۱۳ مرداد ماه

Hide Related Posts