بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۳۳۸۲۷ ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

96-1433827-ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار