بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۹۹۷۱۱ با موضوع حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی مورخ ۹۶/۶/۲۶

بخشنامه شماره 96/1399711 با موضوع حداكثر مبلغ مناسب ظرفيت در رشته ها و پايه هاي مختلف اشخاص حقيقي