بخشنامه شماره ۹۵/۶۲۶۹۲۶ سازمان برنامه و بودجه درخصوص الزامات مربوط به تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکاری

بخشنامه شماره 95/626926 سازمان برنامه و بودجه درخصوص الزامات مربوط به تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکاری