بخشنامه شماره ۱۰۶۱۷/خ/۱۰۵ مورخ ۹۷/۰۸/۲۹ درخصوص اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

بخشنامه شماره 10617/خ/105 مورخ 97/08/29 درخصوص اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی