بخشنامه شماره ۹۶/۲۶۴۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱; ابلاغ ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۹۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ (دستورالعمل حساب جاری)

بخشنامه شماره ۹۶/۲۶۴۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ بانک مرکزی