اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی

مدارک لازم جهت ثبت نام گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی
سر فصل و محور ها و موضوعات
فرم های ضمیمه شماره 1 و 2
شیوه نامه نحوه برگزاری آزمون ادواری آموزش عمومی ایمنی مسئولین ایمنی کارگاه ها
شیوه نامه جامع آموزش ایمنی-89
آئین نامه بکار گیری مسئول ایمنی در کارگاه ها
آئین نامه آموزشی کار آموزان-90
آئین نامه آموزشی کار آموزان-89
شیوه نامه نحوه برگزاری آزمون
دستور العمل آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری