اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی

مدارک لازم جهت ثبت نام گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی
سر فصل و محور ها و موضوعات
فرم های ضمیمه شماره 1 و 2
شیوه نامه نحوه برگزاری آزمون ادواری آموزش عمومی ایمنی مسئولین ایمنی کارگاه ها
شیوه نامه جامع آموزش ایمنی
آئین نامه بکار گیری مسئول ایمنی در کارگاه ها
آئین نامه آموزشی کار آموزان-90
آئین نامه آموزشی کار آموزان-89
شیوه نامه نحوه برگزاری آزمون
دستور العمل آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری