ابلاغ : تغییر در پیوست ۲ آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران​ ( رشته تحصیلی معدن)

ابلاغ : تغيير در پيوست 2 آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران​ ( رشته تحصیلی معدن)