آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نظر خود را بیان کنید