آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی-نوبت دوم