آگهی استخدام شرکت رسا ایستا پی

توسط شهریور ۶, ۱۳۹۸نیازمند همکاری
PDFپرینت

شرکت رساایستاپی جهت اجرای پروژه های شبکه فاضلاب و تصفیه خانه شهر یولاگلدی ماکو و نهند تبریز نیاز به نفرات ذیل دارد:مسئول اجرا حداقل ٧ سال سابقه کارودارای سابقه حداقل یک پروژه مشابه تصفیه خانه ٢نفر/مسئول اجرای شبکه فاضلاب دارای حداقل ٧سال سابقه کار و دارای سابقه کار مشابه ٢ کار ٢نفر

/٠۴١٣٣٣۶٩٧٧١ /٠٩١۴٣١۴٧٢۵٠

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts