آئین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

آئین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم